MONOGRAMISTA T·D: make up minimalizmu

MONOGRAMISTA T·D: make up minimalizmu

MONOGRAMISTA T·D
make up minimalizmu

Dezider Tóth (Monogramista T.D.) patrí k výrazným osobnostiam slovenského výtvarného umenia záverečného obdobia druhej polovice 20. storočia. Je autorom, ktorý programovo prekračuje hranice výtvarných žánrov a médií. Venuje sa maľbe, kresbe, ilustrácii, grafike a grafickému dizajnu, fotografii, akčnému a konceptuálnemu umeniu, tvorbe inštalácii a objektov, atď. Je autorom a spoluautorom niekoľkých knižných publikácií. Ktorákoľvek časť všestrannej tvorby D. Tótha ( Monogramistu T.D.) má bytostne konceptuálny základ, je svieža a nápaditá, vyjadrujúca mnohoznačnosť obsahov, vizuálnu poetiku, autorsky originálny a hlboký zmysel pre hru, či recesiu. Najmä raná tvorba D. Tótha (Monogramistu T.D.), vychádzajúc z pop-artu, a reagujúc na podnety z bežného života, vyznačuje sa zmyslom pre „poéziu každodennosti“, snahou o syntézu života a umenia. Originálnym spôsobom interpretoval nájdený, či odhodený predmet (ready-made), a rozohral tak vlastnú výtvarnú hru, čo výtvarná kritička Z. Rusinová nazvala ako „odpatetizovaná poetika civilizmu“. Jednou z významných tém D. Tótha (Monogramistu T.D.) je ekológia a integrovanie prírodných procesov do výtvarného diela. Zaoberá sa zachytením procesu, záznamom priestoru, času a zvuku výtvarnými prostriedkami. V 70. a 80. rokoch 20. storočia organizoval a zúčastnil sa viacero akcií v prírode, ale aj v privátnom prostredí, ktoré umelecky zaznamenával a dokumentoval na fotografiách. V maliarskej časti svojej tvorby D. Tóth (Monogramista T.D.) programovo uplatňuje minimalistické východiská nielen v motívoch, ale aj úplnou farebnou redukciou, založenou najmä na využívaní a kombinácii čiernej a bielej farby. Azda najvýznamnejšiu úlohu v jeho tvorbe však zohráva slovo, text, komentár, či popis skutočnosti. Práve nápaditá práca s textom, vizuálna poézia, je pre tohto autora úplne typická.

Grafický súbor PARTITÚRY Pojem partitúra je zviazaný́ najmä s hudbou a jej interpretáciou a možno ju charakterizovať̌ ako súhrnný́ notový́ záznam skomponovanej skladby, obsahujúci rozpis partov všetkých nástrojov a hlasov. Sýte čierne znaky, ktoré Monogramista T.D vo svojich partitúrach používa prezentujú noty, z ktorých sa stáva vizuálna poézia. Monogramistove partitúry síce nie sú záznamom hudobnej idey, ale prisvojujú si jej základné́ grafické́ rozčlenenie. Hoci niektoré́ listy cyklu odkazujú́ na konkrétne hudobné skladby, ako napríklad Malá nočná́ hudba, z hľadiska funkcie ide skôr o opačný́ postup: partitúra tu nie je prostriedkom inštruktáže, ale výsledkom inšpirácie hotovým dielom. Autor notovú́ osnovu využíva ako podklad pre obrazovú́ kompozíciu, pre rozihranie vizuálnych metafor, symbolických a hravých náznakov odkazujúcich na prírodné a kultúrne kontexty. Tento grafický cyklus je možné vnímať aj celostne, ako osobitý autorský výtvor, zároveň však môže každý list pôsobiť ako samostatné umelecké dielo.

Súčasťou výstavy „Make up minimalzmu“ sú aj diela zo série CECI N’EST PAS MONOGRAMISTA T.D, ktoré doteraz neboli na Slovensku prezentované.

Odoberajte novinky E-Mailom